Algemene voorwaarden Ljochtkuier Witmarsum

Artikel 1 – Deelname:

1.1 Deelname aan de Ljochtkuier Witmarsum is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld.

1.2 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (calamiteiten) niet kan doorgaan, kan de organisatie niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijfgeld.

1.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 2 – Inschrijving:

2.1 Inschrijven voor de Ljochtkuier Witmarsum is mogelijk vanaf 6 september t/m 13 oktober en kan alleen via de inschrijfpagina via www.surprisewitmarsum.nl middels een betaling met iDeal. Er is een maximum aantal deelnemers per startblok.

2.2 Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

2.3 De inschrijving is niet persoonsgebonden.

2.4 Bij wijziging wordt geen geld gerestitueerd.

2.5 Deelnemers ontvangen de laatste informatie over de Ljochtkuier via www.surprisewitmarsum.nl

3.1 Deelnemen aan de Ljochtkuier Witmarsum geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

3.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden.

3.3 Indien ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

3.4 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden t.g.v. zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.5 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.6 De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Portretrecht:

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal e.d., waarop de deelnemer zichtbaar is.